ندیم ناظمی
شما این محصولات را انتخاب کرده‌اید

سبد خرید

قانون جذب و دوگانگی موج ذره در فیزیک کوانتوم
شناسه خبر: 1524
بازدید: 240

برای تهیه کتاب و محصولات دیگر کلیک کنید

ماهیت ذره و موج در کوانتوم، دو گانگی موج و ذره

برای تهیه کتاب و محصولات دیگر به سایت nadimnazemi.com/shop مراجعه کنید

قانون جذب و دوگانگی موج ذره در فیزیک کوانتوم
قانون جذب و دوگانگی موج ذره در فیزیک کوانتوم

تا قبل از تولد فیزیک کوانتوم؛ دیدگاه ما نسبت به جهان بر مبنای فیزیک نیوتنی استوار بود. این دیدگاه برای جهان یک ماهیت ماشینی و مکانیکی قائل و معتقد بود جهان قابل پیش بینی است تا حدی که وجود یا عدم وجود انسان هیچ تاثیری در عملکرد جهان ندارد.
با تولد فیزیک کوانتوم و با ورود علم به دنیای درون اتم چیزهایی آنچنان شگفت آور کشف شدند که جهان بینی انسان نسبت به هستی و نسبت به خودش تغییر کرد. ماهیت ماشین وار جهان جای خود را به عالمی زنده ، آگاه ، غیر قابل پیش بینی و در عین حال کاملاً پاسخگو داد. فیزیک کوانتوم ذهن و آگاهی انسان را وارد بر واقعیتهای جهان می داند بطوریکه معتقد است بدون وجود انسان واقعیتها یعنی دنیای ماده اینگونه که مشاهده می شوند، وجود نمی داشتند. و مهمتر از همه نقش سطح آگاهی انسان در تاثیر گذاری بر وقایع جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از نگاه فیزیک کوانتوم جهان درون اتم بیشتر شبیه سرزمینی سحر آمیز است تا ادامه جهان طبیعی. قلمرویی عجیب که در آن نیروهای راز آمیز شبیه چیزهای عادی قلمداد می شود و منطق دنیای ماده در آن جای ندارد.یکی از کشفیات حیرت انگیز فیزیکدان های کوانتوم این بود که اگر شما ماده را به تکه های کوچک تقسیم کنید، سرانجام به جایی می رسید که آن تکه ها – الکترونها ، پروتونها و غیره – دیگر حاوی ویژگیهای شیء مادی نخواهند بود. مثلاً ما غالباً الکترون را به مثابه یک گوی کوچک در حال چرخش می پنداریم ، ولی این پندار از حقیقت بسیار دور است. گرچه الکترون گاه چنان عمل می کند که گویی یک ذره کوچک منسجم است، ولی فیزیکدانها دریافته اند که الکترون تقریباً واجد هیچ بعدی نیست. درک و تصور این گفته برای اغلب ما مشکل است چون هرچیزی در سطح وجود انسانی واجد بعد است با این حال چنانچه بخواهید عرض یک الکترون را اندازه بگیرید هرگز نمی توانید. چون یک الکترون مثل اشیای معمولی دیگری که می شناسیم نیست.

کشف دیگر فیزیکدانها این بود که الکترون قادر است هم به صورت ذره و هم به صورت موج نمود کند که به نظریه مکمل یا دوگانگی موج – ذره مشهور است. اگر الکترونی را به سوی صفحه تلویزیون خاموش پرتاب کنیم، یک ذره نورانی پدیدار می شود که از اصابت الکترون به مواد فسفری که پشت صفحه تلویزیون را فرا گرفته به وجود آمده است. نقطه حاصل از اصابت الکترون بروشنی وجه ذره‌ای ماهیت آن را آشکار می سازد. اما این تنها شکلی نیست که الکترون قادر است به خود بگیرد. چه الکترون می تواند به توده ابر مانندی از انرژی بدل شود و چنان عمل کند که انگار موجی است گشوده در فضا. هر گاه الکترون به صورت موج نمود کند، کاری می کند که از هیچ ذره‌ای بر نمی آید. مثلاً اگر به مانعی که دو شکاف دارد بر خورد کند، می تواند همزمان از هر دو شکاف گذر کند. هرگاه الکترونهای موج گونه به هم اصابت کنند بی درنگ الگوهای متداخل تولید می کنند. این خصلت دوگانه الکترون را نیز می توان در تمام ذرات زیر اتمی و در همه آن چیزهایی که تصور می شد تنها به صورت موج متجلی می شوند مانند نور، اشعه های گاما، امواج رادیویی و اشعه ایکس نیز باز یافت و همه اینها می توانند از حالت موج گونه به ذره بدل شوند. امروزه فیزیکدانها معتقدند که پدیده زیر اتمی را نمی باید تنها به عنوان موج یا ذره طبقه بندی کرد، بلکه باید به عنوان چیزهایی در نظر گرفت که همواره به نوعی قادرند هر دو باشند. این چیزها کوانتا ( quanta ) نام دارند و فیزیکدانها معتقدند که کوانتا در حکم ماده اولیه ای است که کل جهان از آن به وجود آمده است. (quanta جمع quantum است یک الکترون یک کوانتوم است . چند الکترون مجموعه کوانتاهاست. واژه کوانتوم مترادف با ذرات موج گونه است؛ واژه ای که در ارجاع به چیزهایی به کار می رود که واجد هم جنبه ذره ای است و هم موج گونه .)
شاید اعجاب آورتر از همه این باشد و همه شواهد و مدارک هم موید آن است که کوانتا ( کوانتوم ها) تنها زمانی به صورت ذره نمود می کنند که ما بدانها می نگریم. برای مثال وقتی کسی به الکترون نگاه نمی کند، آزمایشها نشان می دهند که همواره موج است. این اصل چه می خواهد بگوید و معنای آن در دنیای اتم و زندگی روزمره ما چیست؟ در واقع فیزیک کوانتوم می گوید که اتم هیچ محدوده معینی ندارد مگر اینکه مورد مشاهده قرار گیرد. بدون شما ( ناظر) همه اتم ها با سرعتی فوق العاده به درون جهان گسترده می شوند. عمل مشاهده و توجه دقیق است که گسترش مکانی اتمها را کاهش می دهد و آنها راتبدیل به واقعیتهای ملموس می کند. باز به بیان ساده تر می گوید اتم و الکترونهای اتم که در یک محدوده مکانی مشخص به دور هسته (ذرات بنیادی) در گردش هستند و ما به آن ماده می گوئیم اگر انسان ( در فیزیک به آن ناظر و مشاهده‌گر گفته می شود) وجود نداشته باشد اتم محدوده مشخص خود را از دست می دهد و الکترونها و ذرات بنیادی تبدیل به موج شده با سرعت زیاد شروع می کنند به دور شدن از یکدیگر و به این ترتیب همه واقعیتهای ملموس ناپدید می شوند.بنابراین بر خلاف دیدگاه فیزیک نیوتونی ( و آنچه به آن عادت داریم) که واقعیات (جهان ماده) مستقل از ما هستند در فیزیک کوانتومی واقعیات وابسته به ما هستند. در واقع بدون ذهن ناظر وعمل تفکر هیچ ذره ، هیچ اتم و هیچ جهان مادی وجود ندارد و واقعیت با فعالیت های ذهنی ما ساخته و پرداخته می شود.
اگر یک اتم مورد مشاهده قرار نگیرد اتم به اندازه یک میلیاردم از یک میلیارد قسمت یک ثانیه طول می کشد تا گسترده شده و محو گردد. این گستردگی تا آن زمان ادامه می یابد که آن را مشاهده کنید. فیزیکدانها این محو شدگی را عدم قطعیت می نامند.

حالا شما میتوانید با دیدن فیلم زیر بیشتر با این علم آشنا شوید .

پیشنهاد میکنم آنقدر نگاه کنید تا نکته اصلی را دریافت کنید و نظرتان را در سایت بنویسید .

با بیانی دیگر :

در دو گانگی موج ذره ،رفتار ذرات مادی و امواج در عبور از یک شکاف و همچنین در عبور از دو شکاف به طور جداگانه بررسی کنیم ابتدا کار را با ذرات مادی اغاز میکنیم ما ذرات را به سمت یک شکاف میکنیم و همینطور که انتظار داریم میبینیم در صفحه پشت این شکاف یک نوار باریک ایجاد میشود،الان همین ازمایش رو به دو شکاف انجام بدیم انتظار داریم که در صفحه پشت شکاف ها دو نوار باریک رو مشاهده میکنیم که دقیقا همین اتفاق میوفته.حالا عبور امواج را از یک و دو شکاف بررسی میکنیم ما میدونیم که امواج رفتار متفاوتی را دارند وقتی امواج به یک شکاف میرسن چشمه موج جدیدی را ایجاد میکنند وامواج جدید از پشت شکاف به سمت صفحه منتشر میشوند امواجی که به صفحه میرسن در یک نقطه دارای بیشینه مقدار خود هستند که یک نوار روشن را ایجاد میکنند این نوار روشن دقیقا مثل نقشی است که ذرات در عبور از یه شکاف ایجاد کرده حالا امواج رو به سمت دو شکاف روانه میکنیم نقش متفاوتی را خاهیم دید دراینجا از هر شکاف یه موج به سمت صفحه روانه می شود و حالا این دو موج که به صفحه میرسن در بعضی نقاط هم فاز هستن و همدیگرو رو تقویت میکنن و یک نوار روشنی ایجاد میشه ودر برخی نقاط غیر هم فاز هستن و در نتیجه همدیگرو رو نابود میکنن نوار های تاریک ایجاد میشهبه این نقش،نقش تداخلی میگویند یعنی در برخی نقاط تداخل سازنده است و نوار روشنی ایجاد میشه ودر برخی نقاط تداخل ویرانگره،
حالا به دنیای کوانتوم میریم و همین ازمایش رو با الکترون ها انجام میدهیم الکترون:یک ذره ریز مادی است وقتی ما این ذرات ریز را به یک شکاف روانه میکنیم انتظار داریم یه نوار روشن روی صفحه ببینیم و همین اتفاق میوفته حالا همین ازمایش رو با دو شکاف انجام بدهیم و الکترون ها را به سمت دو شکاف روانه کنیم انتظار داریم که دو نوار روشن روی صفحه مشاهده کنیم ولی نقش های تداخلی !!!!!!!!!!!ما به جای دیدن دو نوار روشن نقش های تداخلی رو دیدیم که امواج ایجاد میکنن یعنی نوار های روشن و تاریک،،
یعنی الکترون ها مثل امواج رفتار کردن در عبور اد دو شکاف و در عبور از یک شکاف همانند ذرات یک دوگانگی در رفتار الکترون ها وقتی به یک شکاف میرن مانند ذرات و وقتی از دو شکاف عبور میکنند مانند امواج سینوسی رفتار میکنند دانشمندان برای اینکه موج بودن الکترون ها را در عبور از دوشکاف بررسی کنند الکترون ها رو با فاصله زمانی و به صورت تک تک به سمت دو شکاف شلیک کردن در این صورت ممکن نیست که الکترون ها با هم تداخل داشته باشند اما در کمال تعجب همون نقش تداخلی را دوباره مشاهده کردن،نتیجه کاملا مشخصه حتی یک الکترون وقتی به دو شکاف میرسد به موج تبدیل میشه و از هر دو شکاف عبور میکند و بعد از شکافان با خودش تداخل انجام میده موضوع از لخاظ ریاضی حتی جالبتر است الکترون یا از هر دو شکاف عبور میکند یا از هیچ کدوم رد نمیشه الکترون وقتی به یک شکاف پرتاب میشه دقیقا مانند یک ذره رفتار میکند و وقتی به دو شکاف شلیک میشه به موج تبدیل میشه فیزیکدانان این موضوع را دو گانگی موج ذره مینامند در ادامه میخام مسیر الکترون را مسخص کنیم ان ها یک وسیله اندازه گیر را کنار شکاف ها قرار دادن تا بفهمن که الکترون ها از کدوم شکاف عبور میکنن اما دنیای کوانتوم بسیار شگفت انکیز تر و عجیب تر از اون جیزی بود که انها تصور میکردن وقتی ان ها مسیر الکترون رامشاهده کردن دیدن رفتار موجی الکترون ناپدید شده و دوباره مانند یک ذره رفتار کرد و در واقع نقش های تداخلی که حاصل رفتار موجی ذره بود در اثر مشاهده شدن از بین رفت و دو نوار روشن رو روی صفحه دیدن یعنی مشاهده کردن با اندازه گیری ما باعث شد ماهیت الکترون تغییر کنه و به جای نشون دادن موجی از خودش و عبور کردن از هر دو شکاف تصمیم بکیره دوباره یک ذره عمل کنه و تنها از یک شکاف عبور کنه این دوگانگی در رفتار موجی و ذره ای الکترون وقتی از دو شکاف و یا یک شکاف عبور می کنه و همجنین نقش مشاهده گر در به واقعیت پیوستن ماهیت الکترون از سوالات کلیدی هستش که هنوز دنیای علم فیزیک و متافیزیک قادر به پاسخگویی نیست.
شاد و پاینده باشید،،،

فیلم دوگانگی موج ذره و قانون جذب

دانلود

نمایندگی های فروش کتاب دسته چک ثروت

دانلود رایگان فیلم معرفی کتاب دسته چک ثروت

کتاب دسته چک ثروت – قدرتمندترین تمرین فیلم راز

تجربه جیم کری و جذب چک 10 میلیون دلاری با دسته چک ثروت

کلیپ صوتی معرفی و پاسخ به سوالات تمرین کتاب دسته چک ثروت

برای تهیه کتاب و محصولات دیگر کلیک کنید

قانون جذب و دوگانگی موج ذره در فیزیک کوانتوم
1 از 1 رای
قانون جذب و دوگانگی موج ذره در فیزیک کوانتوم

قانون جذب و دوگانگی موج ذره در فیزیک کوانتوم
شناسه خبر: 1524
بازدید: 240

برای تهیه کتاب و محصولات دیگر کلیک کنید

ماهیت ذره و موج در کوانتوم، دو گانگی موج و ذره

برای تهیه کتاب و محصولات دیگر به سایت nadimnazemi.com/shop مراجعه کنید

قانون جذب و دوگانگی موج ذره در فیزیک کوانتوم
قانون جذب و دوگانگی موج ذره در فیزیک کوانتوم

تا قبل از تولد فیزیک کوانتوم؛ دیدگاه ما نسبت به جهان بر مبنای فیزیک نیوتنی استوار بود. این دیدگاه برای جهان یک ماهیت ماشینی و مکانیکی قائل و معتقد بود جهان قابل پیش بینی است تا حدی که وجود یا عدم وجود انسان هیچ تاثیری در عملکرد جهان ندارد.
با تولد فیزیک کوانتوم و با ورود علم به دنیای درون اتم چیزهایی آنچنان شگفت آور کشف شدند که جهان بینی انسان نسبت به هستی و نسبت به خودش تغییر کرد. ماهیت ماشین وار جهان جای خود را به عالمی زنده ، آگاه ، غیر قابل پیش بینی و در عین حال کاملاً پاسخگو داد. فیزیک کوانتوم ذهن و آگاهی انسان را وارد بر واقعیتهای جهان می داند بطوریکه معتقد است بدون وجود انسان واقعیتها یعنی دنیای ماده اینگونه که مشاهده می شوند، وجود نمی داشتند. و مهمتر از همه نقش سطح آگاهی انسان در تاثیر گذاری بر وقایع جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از نگاه فیزیک کوانتوم جهان درون اتم بیشتر شبیه سرزمینی سحر آمیز است تا ادامه جهان طبیعی. قلمرویی عجیب که در آن نیروهای راز آمیز شبیه چیزهای عادی قلمداد می شود و منطق دنیای ماده در آن جای ندارد.یکی از کشفیات حیرت انگیز فیزیکدان های کوانتوم این بود که اگر شما ماده را به تکه های کوچک تقسیم کنید، سرانجام به جایی می رسید که آن تکه ها – الکترونها ، پروتونها و غیره – دیگر حاوی ویژگیهای شیء مادی نخواهند بود. مثلاً ما غالباً الکترون را به مثابه یک گوی کوچک در حال چرخش می پنداریم ، ولی این پندار از حقیقت بسیار دور است. گرچه الکترون گاه چنان عمل می کند که گویی یک ذره کوچک منسجم است، ولی فیزیکدانها دریافته اند که الکترون تقریباً واجد هیچ بعدی نیست. درک و تصور این گفته برای اغلب ما مشکل است چون هرچیزی در سطح وجود انسانی واجد بعد است با این حال چنانچه بخواهید عرض یک الکترون را اندازه بگیرید هرگز نمی توانید. چون یک الکترون مثل اشیای معمولی دیگری که می شناسیم نیست.

کشف دیگر فیزیکدانها این بود که الکترون قادر است هم به صورت ذره و هم به صورت موج نمود کند که به نظریه مکمل یا دوگانگی موج – ذره مشهور است. اگر الکترونی را به سوی صفحه تلویزیون خاموش پرتاب کنیم، یک ذره نورانی پدیدار می شود که از اصابت الکترون به مواد فسفری که پشت صفحه تلویزیون را فرا گرفته به وجود آمده است. نقطه حاصل از اصابت الکترون بروشنی وجه ذره‌ای ماهیت آن را آشکار می سازد. اما این تنها شکلی نیست که الکترون قادر است به خود بگیرد. چه الکترون می تواند به توده ابر مانندی از انرژی بدل شود و چنان عمل کند که انگار موجی است گشوده در فضا. هر گاه الکترون به صورت موج نمود کند، کاری می کند که از هیچ ذره‌ای بر نمی آید. مثلاً اگر به مانعی که دو شکاف دارد بر خورد کند، می تواند همزمان از هر دو شکاف گذر کند. هرگاه الکترونهای موج گونه به هم اصابت کنند بی درنگ الگوهای متداخل تولید می کنند. این خصلت دوگانه الکترون را نیز می توان در تمام ذرات زیر اتمی و در همه آن چیزهایی که تصور می شد تنها به صورت موج متجلی می شوند مانند نور، اشعه های گاما، امواج رادیویی و اشعه ایکس نیز باز یافت و همه اینها می توانند از حالت موج گونه به ذره بدل شوند. امروزه فیزیکدانها معتقدند که پدیده زیر اتمی را نمی باید تنها به عنوان موج یا ذره طبقه بندی کرد، بلکه باید به عنوان چیزهایی در نظر گرفت که همواره به نوعی قادرند هر دو باشند. این چیزها کوانتا ( quanta ) نام دارند و فیزیکدانها معتقدند که کوانتا در حکم ماده اولیه ای است که کل جهان از آن به وجود آمده است. (quanta جمع quantum است یک الکترون یک کوانتوم است . چند الکترون مجموعه کوانتاهاست. واژه کوانتوم مترادف با ذرات موج گونه است؛ واژه ای که در ارجاع به چیزهایی به کار می رود که واجد هم جنبه ذره ای است و هم موج گونه .)
شاید اعجاب آورتر از همه این باشد و همه شواهد و مدارک هم موید آن است که کوانتا ( کوانتوم ها) تنها زمانی به صورت ذره نمود می کنند که ما بدانها می نگریم. برای مثال وقتی کسی به الکترون نگاه نمی کند، آزمایشها نشان می دهند که همواره موج است. این اصل چه می خواهد بگوید و معنای آن در دنیای اتم و زندگی روزمره ما چیست؟ در واقع فیزیک کوانتوم می گوید که اتم هیچ محدوده معینی ندارد مگر اینکه مورد مشاهده قرار گیرد. بدون شما ( ناظر) همه اتم ها با سرعتی فوق العاده به درون جهان گسترده می شوند. عمل مشاهده و توجه دقیق است که گسترش مکانی اتمها را کاهش می دهد و آنها راتبدیل به واقعیتهای ملموس می کند. باز به بیان ساده تر می گوید اتم و الکترونهای اتم که در یک محدوده مکانی مشخص به دور هسته (ذرات بنیادی) در گردش هستند و ما به آن ماده می گوئیم اگر انسان ( در فیزیک به آن ناظر و مشاهده‌گر گفته می شود) وجود نداشته باشد اتم محدوده مشخص خود را از دست می دهد و الکترونها و ذرات بنیادی تبدیل به موج شده با سرعت زیاد شروع می کنند به دور شدن از یکدیگر و به این ترتیب همه واقعیتهای ملموس ناپدید می شوند.بنابراین بر خلاف دیدگاه فیزیک نیوتونی ( و آنچه به آن عادت داریم) که واقعیات (جهان ماده) مستقل از ما هستند در فیزیک کوانتومی واقعیات وابسته به ما هستند. در واقع بدون ذهن ناظر وعمل تفکر هیچ ذره ، هیچ اتم و هیچ جهان مادی وجود ندارد و واقعیت با فعالیت های ذهنی ما ساخته و پرداخته می شود.
اگر یک اتم مورد مشاهده قرار نگیرد اتم به اندازه یک میلیاردم از یک میلیارد قسمت یک ثانیه طول می کشد تا گسترده شده و محو گردد. این گستردگی تا آن زمان ادامه می یابد که آن را مشاهده کنید. فیزیکدانها این محو شدگی را عدم قطعیت می نامند.

حالا شما میتوانید با دیدن فیلم زیر بیشتر با این علم آشنا شوید .

پیشنهاد میکنم آنقدر نگاه کنید تا نکته اصلی را دریافت کنید و نظرتان را در سایت بنویسید .

با بیانی دیگر :

در دو گانگی موج ذره ،رفتار ذرات مادی و امواج در عبور از یک شکاف و همچنین در عبور از دو شکاف به طور جداگانه بررسی کنیم ابتدا کار را با ذرات مادی اغاز میکنیم ما ذرات را به سمت یک شکاف میکنیم و همینطور که انتظار داریم میبینیم در صفحه پشت این شکاف یک نوار باریک ایجاد میشود،الان همین ازمایش رو به دو شکاف انجام بدیم انتظار داریم که در صفحه پشت شکاف ها دو نوار باریک رو مشاهده میکنیم که دقیقا همین اتفاق میوفته.حالا عبور امواج را از یک و دو شکاف بررسی میکنیم ما میدونیم که امواج رفتار متفاوتی را دارند وقتی امواج به یک شکاف میرسن چشمه موج جدیدی را ایجاد میکنند وامواج جدید از پشت شکاف به سمت صفحه منتشر میشوند امواجی که به صفحه میرسن در یک نقطه دارای بیشینه مقدار خود هستند که یک نوار روشن را ایجاد میکنند این نوار روشن دقیقا مثل نقشی است که ذرات در عبور از یه شکاف ایجاد کرده حالا امواج رو به سمت دو شکاف روانه میکنیم نقش متفاوتی را خاهیم دید دراینجا از هر شکاف یه موج به سمت صفحه روانه می شود و حالا این دو موج که به صفحه میرسن در بعضی نقاط هم فاز هستن و همدیگرو رو تقویت میکنن و یک نوار روشنی ایجاد میشه ودر برخی نقاط غیر هم فاز هستن و در نتیجه همدیگرو رو نابود میکنن نوار های تاریک ایجاد میشهبه این نقش،نقش تداخلی میگویند یعنی در برخی نقاط تداخل سازنده است و نوار روشنی ایجاد میشه ودر برخی نقاط تداخل ویرانگره،
حالا به دنیای کوانتوم میریم و همین ازمایش رو با الکترون ها انجام میدهیم الکترون:یک ذره ریز مادی است وقتی ما این ذرات ریز را به یک شکاف روانه میکنیم انتظار داریم یه نوار روشن روی صفحه ببینیم و همین اتفاق میوفته حالا همین ازمایش رو با دو شکاف انجام بدهیم و الکترون ها را به سمت دو شکاف روانه کنیم انتظار داریم که دو نوار روشن روی صفحه مشاهده کنیم ولی نقش های تداخلی !!!!!!!!!!!ما به جای دیدن دو نوار روشن نقش های تداخلی رو دیدیم که امواج ایجاد میکنن یعنی نوار های روشن و تاریک،،
یعنی الکترون ها مثل امواج رفتار کردن در عبور اد دو شکاف و در عبور از یک شکاف همانند ذرات یک دوگانگی در رفتار الکترون ها وقتی به یک شکاف میرن مانند ذرات و وقتی از دو شکاف عبور میکنند مانند امواج سینوسی رفتار میکنند دانشمندان برای اینکه موج بودن الکترون ها را در عبور از دوشکاف بررسی کنند الکترون ها رو با فاصله زمانی و به صورت تک تک به سمت دو شکاف شلیک کردن در این صورت ممکن نیست که الکترون ها با هم تداخل داشته باشند اما در کمال تعجب همون نقش تداخلی را دوباره مشاهده کردن،نتیجه کاملا مشخصه حتی یک الکترون وقتی به دو شکاف میرسد به موج تبدیل میشه و از هر دو شکاف عبور میکند و بعد از شکافان با خودش تداخل انجام میده موضوع از لخاظ ریاضی حتی جالبتر است الکترون یا از هر دو شکاف عبور میکند یا از هیچ کدوم رد نمیشه الکترون وقتی به یک شکاف پرتاب میشه دقیقا مانند یک ذره رفتار میکند و وقتی به دو شکاف شلیک میشه به موج تبدیل میشه فیزیکدانان این موضوع را دو گانگی موج ذره مینامند در ادامه میخام مسیر الکترون را مسخص کنیم ان ها یک وسیله اندازه گیر را کنار شکاف ها قرار دادن تا بفهمن که الکترون ها از کدوم شکاف عبور میکنن اما دنیای کوانتوم بسیار شگفت انکیز تر و عجیب تر از اون جیزی بود که انها تصور میکردن وقتی ان ها مسیر الکترون رامشاهده کردن دیدن رفتار موجی الکترون ناپدید شده و دوباره مانند یک ذره رفتار کرد و در واقع نقش های تداخلی که حاصل رفتار موجی ذره بود در اثر مشاهده شدن از بین رفت و دو نوار روشن رو روی صفحه دیدن یعنی مشاهده کردن با اندازه گیری ما باعث شد ماهیت الکترون تغییر کنه و به جای نشون دادن موجی از خودش و عبور کردن از هر دو شکاف تصمیم بکیره دوباره یک ذره عمل کنه و تنها از یک شکاف عبور کنه این دوگانگی در رفتار موجی و ذره ای الکترون وقتی از دو شکاف و یا یک شکاف عبور می کنه و همجنین نقش مشاهده گر در به واقعیت پیوستن ماهیت الکترون از سوالات کلیدی هستش که هنوز دنیای علم فیزیک و متافیزیک قادر به پاسخگویی نیست.
شاد و پاینده باشید،،،

فیلم دوگانگی موج ذره و قانون جذب

دانلود

نمایندگی های فروش کتاب دسته چک ثروت

دانلود رایگان فیلم معرفی کتاب دسته چک ثروت

کتاب دسته چک ثروت – قدرتمندترین تمرین فیلم راز

تجربه جیم کری و جذب چک 10 میلیون دلاری با دسته چک ثروت

کلیپ صوتی معرفی و پاسخ به سوالات تمرین کتاب دسته چک ثروت

برای تهیه کتاب و محصولات دیگر کلیک کنید

قانون جذب و دوگانگی موج ذره در فیزیک کوانتوم
1 از 1 رای
قانون جذب و دوگانگی موج ذره در فیزیک کوانتوم